У вересні 2005 року всі ліси підприємства були сертифіковані. Сертифікати Лісової Наглядової Ради (ЛНР) означають міжнародне визнання правильності стратегії і тактики ведення лісового господарства у лісах підприємства, відповідність такого ведення принципам, критеріям і параметрам світових стандартів.
Система ведення лісового господарства у лісгоспі приведена у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку. Метою сертифікації лісів є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і непереривного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.
Під час проведення аудиту дана оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та походження лісової продукції та продукції її переробки встановленим вимогам (стандартам).
Лісова сертифікація не має на меті отримання прибутку, а лише певних ринкових переваг. За результатом сертифікації був виданий сертифікат відповідності ведення лісового господарства встановленим вимогам.
Щорічно проводиться наглядова перевірка відповідності системи ведення лісового господарства стандартам управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.
З огляду на запровадження засад сталого розвитку у лісовому господарстві та враховуючи європейський та світовий досвід у цьому напрямку у лісогосподарському виробництві підприємства при вирощуванні деревостанів постійно необхідно застосовувати методи та способи, що забезпечують максимально наближене до природного формування лісових насаджень.
Лісова сертифікація спрямована на досягнення економічно збалансованого, екологічно орієнтованого та соціально прийнятного лісоуправління. Сертифікат повинен засвідчити, що продукція, яка потрапила до споживача, одержана з лісів, де господарство ведеться на високому рівні й отримана без порушень стандартів сертифікації.
Характерними рисами сертифікації за схемою Лісової Наглядової Ради є:
 • наявність десяти міжнародних принципів і критеріїв ЛНР, які є основою для розробки національних(регіональних) стандартів або стандартів аудитора;
 • підтримка авторитетними екологічними організаціями;
 • гарантування незалежного аудиту третьою стороною;
 • прозорість і добровільність процедури;
 • забезпечення інтересів широкого кола суспільних груп через механізм залучення їх до процедури підготовки і прийняття рішень в лісовому господарстві;
 • високий ступінь довіри споживачів сертифікованої продукції;
 • наявність власного товарного знаку (екомаркування).
Економічно збалансоване лісоуправління:
 • економічна діяльність має розвиватися не за рахунок погіршення стану і використання лісосировинних ресурсів;
 • рентабельність лісового господарства має бути сумісною з принципами невиснажливого безперервного і постійного лісокористування. Досягається через дотримання ліміту лісосічного фонду та раціонального використання кожного кубічного метру заготовленої деревини.
Екологічно орієнтоване лісоуправління:
 • збереженість лісів, які мають високе природоохоронне значення;
 • збереженість місць існування дикої фауни;
 • збереження і охорона рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин;
 • мінімізація негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель;
 • екологічно орієнтоване лісове господарство.
Досягається через:
 • запровадження поступових і вибіркових рубок, де це дозволяють лісівничі умови;
 • здійснення заходів щодо сприяння природному поновленню;
 • відмову від рубки сухостійних дерев, які є місцями існування дикої фауни;
 • уточнення мережі природно-заповідних територій, проведення заходів із збереження червонокнижних рослин і тварин.
Соціально прийняте лісоуправління:
 • лісове господарство здійснюється, як в інтересах працівників підприємств, так і місцевого населення;
 • лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії і вигоди, як в даний час, так і в майбутньому.
Досягається через: забезпечення соціальних гарантій (збільшення зайнятості, своєчасна заробітна плата, соціальні виплати); виконання норм охорони праці та правил техніки безпеки; консультації з представниками місцевих органів влади, недержавними організаціями.